WWW.TSCHERCHÀ-UENA-DUONNA.CH / www.fraugesucht.ch | Lia Rumantscha

WWW.TSCHERCHÀ-UENA-DUONNA.CH / www.fraugesucht.ch

Franziska Rupf e Karin Eichenberger
Gratuit

Hugo è vairamain in om discret, tgi vess fitg gugent in'amia. Cun quai che el n'ha survegn il curaschi da prender si contact cun ina, til vegn conscient in'idea geniala. Hugo è in champiun cul computer e cun quai tgi è pli simpel da scriver, organisescha

detagls davart l’artitgel

Category

teaters

Idiom

jauer

ISBN

L-RUP 1-1

Dumber da persunas

3 (4) u / 4 d (T7)

Durada

80

Gener

cumedia en 1 act