Nova ediziun - L'urs en citad | Lia Rumantscha

Article - Nova ediziun - L'urs en citad

L’urs en citad
In nov cudesch per l’emprima lectura da la Lia Rumantscha

La Lia Rumantscha sa legra da preschentar in nov cudesch per lecturas e lecturs giuvens. «L’urs en citad» è in’istorgia umoristica e profunda cun maletgs en colurs magnificas che cumpara en tut ils idioms ed en rumantsch grischun.

Cura che l’urs sa dasda in bel di, al para il guaud curiusamain vid. Nua èn pomai tschels animals? «Lezs èn tuts ids a star en citad», declera il sprer. «Là datti taunas stgaudadas, bun pavel e cunzunt: nagins chatschaders.» Quai plascha a l’urs ed el sa metta era sin via per scuvrir la citad. Ma ils auters animals n’èn insumma betg intgantads: «L’urs metta nus en privel. Nus essan prest invisibels per ils umans – ed ussa vegn quest biestgun malinschignaivel. Ils umans tschiffan tema e cloman ils chatschaders!» I n’è però gnanc uschè simpel da tschiffar in animal talmain grond. E per finir resta la dumonda: Tgi sa cumporta qua atgnamain sco l’urs en la butia da porcellana?

In cudesch ferm sco in urs
L’autura ed illustratura tudestga Katja Gehrmann ha creà cun «L’urs en citad» in’istorgia cun illustraziuns ordvart ritgas che stat precis al passadi tranter cudesch da maletgs e cudesch d’emprima lectura ed è perquai grondamain adattada per tut ils uffants che cumenzan a leger sulets. L’aventura da ziczac da l’urs captivescha tras la cumbinaziun stupenta da viz stravagant e dumondas profundas.
La Lia Rumantscha ha translatà il cudesch gia pliras giadas premià ord la chasa d’editura Moritz en tut ils idioms ed en rumantsch grischun ed edescha el en sis variantas. El fa part dal program per famiglias kidsfits che gida a promover la lingua rumantscha dals uffants.

Il cudesch tastgabel «L’urs en citad» cumpara en tut ils idioms ed en rumantsch grischun e custa CHF 12.50. El po vegnir retratg a partir d’immediat en la butia online da la Lia Rumantscha sin www.liarumantscha.ch, via telefon 081 258 32 22 u en las librarias.